Privacy Policy

Bescherming van persoonsgegevens (GDPR)

De persoonsgegevens die verbonden zijn door enerzijds, het afsluiten van een lidmaatschap bij de Federatie Vlaamse Vliegvissers vzw of anderzijds, het afsluiten van een lidmaatschap bij een vereniging die aangesloten is bij de Federatie Vlaamse Vliegvissers vzw, kunnen verwerkt worden door de  Federatie Vlaamse Vliegvissers vzw  en/of Arena Sportverzekeringen als verwerker, en/of door Sportvisserij Vlaanderen als de eindverantwoordelijke.

Wat betreft de persoonsgegevens verwerkt door FVV vzw

Wanneer de Federatie Vlaamse Vliegvissers vzw met zetel te Achter de Hoven 21B, 2222 Itegem en met ondernemingsnummer 0827.742.471 (hierna FVV) verwerkingsverantwoordelijke is, gebeurt die verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

De persoonsgegevens die wij verwerken, zijn:

  • Naam en voornaam
  • Adres en woonplaats
  • Telefoonnummer
  • Email adres

Deze persoonsgegevens worden verwerkt door FVV in het bijzonder met het oog op:

  • het innen en verwerken van een ledenbijdrage
  • de communicatie naar de aangesloten verenigingen en/of haar leden

Deze gegevens kunnen in voorkomend geval, worden meegedeeld aan jouw verzekeringstussenpersoon (Sportvisserij Vlaanderen) aan andere tussenkomende verzekeringsmaatschappijen, hun vertegenwoordigers in België, schaderegelingskantoren, een expert, een advocaat een technisch adviseur of een andere persoon of instantie die louter optreedt als verwerker van Arena Sportverzekeringen.

De verwerkte gegevens worden bewaard gedurende de looptijd van het lidmaatschap FVV vzw. Binnen de grenzen , om ze in voorkomend geval te laten controleren of om ze te laten overdragen aan derden heb je het recht je te verzetten tegen de verwerking van jouw gegevens , het recht om de verwerking van jouw gegevens te laten beperken, alsook het recht om jouw gegevens te laten verwijderen. In die gevallen is het mogelijk dat FVV vzw de contactuele relatie, met andere woorden het lidmaatschap, niet kan voortzetten.

Wat betreft de verwerking van de persoonsgegevens door Sportvisserij Vlaanderen

De persoonsgegevens worden eveneens verwerkt door Sportvisserij Vlaanderen met zetel te Steenovenstraat 6 bus 0103 - 8370 Blankenberge, als verwerker handelt deze als verzekeringstussenpersoon voor FVV. In dit geval handelt Sportvisserij Vlaanderen uitsluitend in voorkomend geval, onder haar volledige verantwoordelijkheid en haar privacy regels.

privacybeleid — Sportvisserij Vlaanderen